El campus virtual

A banda de servir com a entorn virtual per a la interacció entre els alumnes, els professors i els coordinadors dels diferents programes, el Campus EDE suposa un segon escenari formatiu en què els participants obtenen continguts acadèmics addicionals i nous referents casuístics.

El Campus és d’accés reservat per als participants en els programes de Direcció. Com a usuaris autoritzats en poden disposar fins a un any després del darrer programa que hagin cursat. Mitjançant un password personal i exclusiu, els alumnes tenen al seu abast l’actualització continuada dels programes i tot allò relacionat amb els públics que formen part del mateix Campus.

El codi d’accés al Campus EDE es registra en una acreditació personalitzada per a cadascun dels alumnes. La mateixa targeta identifica el seu titular a l’hora d’optar als serveis que composen el programa Class d’avantatges exclusius.